• Öncüler

  İmam Mâlik -rahmetullahi aleyh-

  İmam Mâlik rahmetullahi aleyh, amelde dört hak mezhepten biri olan Mâlikî mezhebinin kurucusu, tebeu’t-tabiînin ulularından alim, abid ve arif bir zattır. Gavs-ı Sânî hazretleri Minhâcü’s-Senî isimli eserinde şöyle der: “İnsan, fıkha uygun bir amele sahip olmak için dört muteber mezhep olan Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinden birine uyar.” Yine Gavs-ı Sânî (k.s) aynı eserde İmam Mâlik’in (rah.) tasavvuf ilmine…

  Devamını oku »
 • Öncüler

  İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe rahmetullahi aleyh

  Asıl adı Numan, babasının adı Sabit, künyesi de Ebû Hanîfe’dir. Takvası, dine hizmeti, ilmi ve zekâsının yüksekliğinden dolayı en büyük imam manasına gelen “İmâm-ı Âzam” lakabıyla meşhur olmuştur. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (rah.) sahabeden sonra ümmetin en büyüklerindendir. Hicretten 80 yıl sonra (m. 699) Kûfe’de, bugünkü Irak’ın Necef şehrinde doğmuştur. Dedesi Zûtâ (rah.), Hz. Ömer (r.a) zamanında İslam’la şereflenmiştir. Böylece…

  Devamını oku »
 • Öncüler

  Ehl-i Sünnetin Büyük İmamı: İmam Eş’arî

  Asıl adı Ali olan İmam Eş‘arî rahmetullahi aleyh Ehl-i sünnet akidesini derlemesi, savunması ve yaymasındaki hizmetlerinden dolayı “Nâsiruddin” (Dinin yardımcısı) lakabı ile anılmıştır. Soyu sahabe-i kiramdan Ebû Musa el-Eş‘arî radıyallahu anhudan geldiği için Eş‘arî nisbesiyle meşhurdur. Şeyh Fethullah Verkanisî (k.s) hazretleri Âdâb isimli kitabında şöyle buyurmuştur: “Tarikat-ı âliyye-i Nakşibendiyye’ye sadık bir biçimde, kararlılıkla talip olanlar, evvela akidesini İmam Eş‘arî (rah.)…

  Devamını oku »
 • Öncüler

  Ehl-i Sünnetin Büyük İmamı: İmam Mâtürîdî rahmetullahi aleyh

  Müslümanların çoğu günümüzde Ehl-i sünnet ve’l-cemaat taifesindendir. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat birden fazla mezhebi kapsayan bir ifadedir.

  Devamını oku »
Başa dön tuşu